top of page
Search
  • Writer's pictureJeremy Wood

Cyngor Allweddol ar Deithio i'r Ariannin


COVID a mynd i mewn i'r Ariannin


Daeth y rheolau canlynol i rym ar Dachwedd 1, 2021:


Rhaid i oedolion allu dangos tystiolaeth o frechiad dwbl yn erbyn COVID 19 yn ddyddiedig o leiaf pythefnos cyn mynediad ac a gyhoeddwyd gan gorff wladwriaethol neu genedlaethol. Rhaid iddynt hefyd ddangos prawf PCR COVID 19 negyddol yn ddyddiedig ddim mwy na 72 awr cyn mynediad.Rhaid i bob teithiwr gwblhau datganiad ar lw o leiaf 48 awr cyn cyrraedd:

Mae'r ffurflen yn Sbaeneg a Saesneg.Rhaid bod gan wladolion tramor dibreswyl yswiriant meddygol cynhwysfawr ar gyfer COVID-19, gan gynnwys mynd i'r ysbyty a chostau hunan-ynysu os oes angen.Rhaid i oedolion sy'n dod i mewn heb dystiolaeth o frechiad COVID 19, ond gyda phrawf PCR COVID 19 negyddol, ynysu am 7 diwrnod ar ôl cyrraedd cyn cael prawf PCR COVID 19 negyddol ar y seithfed diwrnod.Mae plant sydd heb eu brechu o dan 18 oed wedi'u heithrio o'r gofynion uchod, ond ni chânt gymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd grŵp na mynychu unrhyw ddigwyddiadau torfol am y saith niwrnod cyntaf.Gwiriwch â'ch cwmni hedfan pa wiriadau sydd angen i chi eu cwblhau ar gyfer eich taith yn ôl o'r Ariannin.
Dewch â chyflenwad da o becynnau profi COVID.Teithio ar y ffordd rhwng Chile a'r Ariannin


Cysylltwch â ni i gael y wybodaeth ddiweddaraf.Newid Arian


Mae peso'r Ariannin yn ddi-werth y tu allan i'r Ariannin. Y tu mewn i'r Ariannin, mae'r gyfradd gyfnewid swyddogol i ddoler yr UD fel arfer tua hanner y gyfradd answyddogol. Yn ddiweddar, mae Banc Canolog yr Ariannin wedi cyflwyno cynllun newydd i deithwyr tramor agor cyfrif arbennig cyn cyrraedd, lle byddant yn gallu cyfnewid eu harian tramor yn yr Ariannin ar gyfradd sy'n agosach at y gyfradd answyddogol. Dyma ymgais i atal doleri rhag mynd i mewn i’r farchnad answyddogol, ac i werthu mwy o pesos yr Ariannin i gryfhau cronfeydd doler y llywodraeth genedlaethol. Nid yw'n eglur sut y bydd y system hon yn gweithio y tu allan i'r dinasoedd mawr, ble mae arian parod yn cael ei ddefnyddio rhan amlaf.Dewch â biliau doler glân, diweddar a heb eu marcio. Peidiwch byth â'u newid gydag unrhyw un ar y stryd. Bydd eich tywysydd yn gallu dweud wrthych sut i gael y gwerth gorau am eich doleri

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page